<< cofnij

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Niczuk Spółka Jawna, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, NIP 7390000559, REGON 008024773, KRS 0000029495, tel. +48 89 521 19 63, email: iod@niczuk.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

  1. pliki cookies w celu prowadzenia analizy statystyk funkcjonowania witryny administratora danych;

  2. udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie.

 2. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi prawne, kurierskie, pocztowe.

 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w siedzibie administratora danych.

 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

  1. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

  2. dane osobowe przetwarzane w związku z działaniem na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do czasu zawarcia umowy lub obowiązywania oferty.

 6. Podanie danych jest dobrowolne.

 7. Administrator danych dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy, jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub celach określonych w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


W związku z wejściem z dniem 5 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Prosimy o potwierdzenie swoich danych kontaktowych w celu komunikacji z Państwem oraz o wyrażenie zgody na poniższe zaznaczając odpowiednie checkboxy i klikając przycisk „Wyślij”: