<< cofnij

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niczuk Metall - PL Spółka Jawna, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Dominika Rybak, e-mail: iod@niczuk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową.
4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez spółkę Niczuk Metall - PL Spółka Jawna są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę. Spółka Niczuk Metall - PL Spółka Jawna ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.              
6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


W związku z wejściem z dniem 5 maja 2018 r. w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  Prosimy o potwierdzenie swoich danych kontaktowych w celu komunikacji z Państwem oraz o wyrażenie zgody na poniższe zaznaczając odpowiednie checkboxy i klikając przycisk „Wyślij”:

Do:

Przepisz kod z obrazka:

Administratorem danych osobowych jest „NICZUK” Spółka jawna w Wilimowie, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.