<< cofnij

Regulamin promocji

 


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest THALE Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w
Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, NIP: 739-000-05-59, REGON 008024773, KRS 0000815792. (dalej: Organizator)
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji. 

§ 2. Zasady promocji
1. Czas trwania promocji: do wyczerpania zapasów.
2. Wyprzedaż dotyczy produktów o indeksie KB-M8-21/2" SKR.
3. Ceny wyprzedażowe dostępne u Regionalnych Przedstawicieli Handlowych.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Regulamin promocji dostępny jest u Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu promocji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sprzedaży Thale sp. z o.o., sp.k. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klauzula informacyjna:
Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników promocji w tym danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli i innych osób upoważnionych pozyskanych w związku z uczestnictwem w Promocji jest THALE sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Wilimowie 2, 11-041 Olsztyn, NIP: 739-000-05-59, REGON 008024773, KRS 0000029495.
2) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu przeprowadzenia Promocji, to jest w celu
identyfikacji Uczestnika promocji oraz reprezentantów, przedstawicieli i innych osób upoważnionych w celu wywiązywania się przez Organizatora promocji z obowiązków administracyjno-podatkowych związanych z Promocją.
3) W zakresie udziału w Promocji przetwarzanie jest dokonywane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
Ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków jakie nakłada na Organizatora konkursu ustawodawca w zakresie wywiązywania się przez Organizatora z obowiązków administracyjno-podatkowych związanych z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
5) Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące na rzecz Organizatora czynności polegające na na obsłudze systemów teleinformatycznych Organizatora, świadczącym Organizatorowi usługi doradczo-podatkowo-rachunkowe.
6) Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Po zakończeniu promocji dane osobowe będą przechowywane przez czas uwzględniający okres przedawnienia roszczeń oraz obowiązki prawne nałożone na Administratora w zakresie administracyjno-podatkowym.
9) Ponadto informujemy, że każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.