<< cofnij

POLITYKA PROEKOLOGICZNA
 

Jesteśmy EKO

Ochrona środowiska naturalnego to ważny element polityki firmy. Realizujemy szereg przedsięwzięć ekologicznych i prowadzimy działania względem zmniejszenia zużycia czynników energetycznych, utrzymywania parku maszynowego w idealnym stanie oraz ścisłego nadzoru nad procesami zachodzącymi z zastosowaniem substancji chemicznych (lakierów, farb, rozpuszczalników). Świadomość ekologiczna pracowników firmy oraz cykliczne szkolenia są istotnym elementem funkcjonowania firmy.

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Planujemy, projektujemy i wprowadzamy w życie działania ograniczające ilość od- padów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Nasza gospodarka od- padami jest bardzo efektywna - minimalizujemy wytwarzanie odpadów „u źródła”. Wszystkie wytwarzane przez nas odpady przekazywane są jednostkom specjali- stycznym do wykorzystania w produkcji wtórnej bądź utylizacji. Recyklingujemy 97% wytwarzanych odpadów.

 

SUROWCE WTÓRNE

Znacząca część odpadów generowanych w firmie wykorzystywana jest jako su- rowce wtórne pozyskiwane z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Złom metalowy, makulatura, odpady tworzyw sztucznych oraz oleje przepracowane stanowią główne surowce wtórne zakładu.
 


 

ZIELONY DOSTAWCA

Zasady odpowiedzialności za środowisko, którymi się kierujemy znajdują zasto- sowanie również na płaszczyźnie współpracy z dostawcami. Bardzo ważne jest dla nas podejście naszych partnerów handlowych do zagadnień środowiskowych zgodnych z normami ekologicznymi.

 

ELEKTRYCZNOŚĆ

Energia elektryczna jest głównym medium konsumowanym przez zakład. Nie- ustannie dążymy do zmniejszenia jej zużycia poprzez wymianę odbiorników mocy, silników, pomp hydraulicznych, korzystanie z mocy biernej oraz moder- nizację oświetlenia. Dodatkowo wszystkie maszyny poddawane są regularnym przeglądom.

 

EKO-OPAKOWANIA

Czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie, dlatego szczególną uwagę zwra- camy na ekonomiczny wydruk, wykorzystywanie ekologicznego papieru do druku, kopert oraz opakowań poddających się recyklingowi i powstających w sposób niezagrażający środowisku. Znacząco ograniczamy zużycie papieru poprzez wdro- żony system elektronicznego obiegu dokumentów.