<< cofnij

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
 

1.  Ceny towarów prezentowane w cenniku oraz w niniejszym Regulaminie są cenami netto, tj. bez podatku VAT loco magazyn sprzedawcy.

2.  Niczuk Metall-PL Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania  nowych towarów  do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

3.  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Termin płatności oznaczony jest na fakturze VAT.

4.  Możliwe są następujące formy płatności:
     a) Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
     b) Przelewem – termin płatności ustalany jest indywidualnie.


 

WARUNKI DOSTAWY

1.  Koszty dostawy realizowanej w kraju:

    1)  Jeżeli wartość pojedynczego zamówienia przekracza  800 zł netto, sprzedawca dostarcza zamówiony towar na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.
     2)  W przypadku gdy wartość netto jednorazowego zamówienia wynosi:
           a)  od 500 zł netto do 800 zł netto do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 20 zł netto,
           b)  do 500 zł netto do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 30 zł netto.
     3)  W przypadku zamówień profili montażowych o długości powyżej 4 m doliczany jest dodatkowy koszt transportu ustalany indywidualnie.
     4)  Koszty wysyłki ujęte są w odrębnej pozycji na fakturze VAT lub na wniosek kupującego mogą być doliczone do ceny towaru.


 

2. Zasady realizacji zamówień krajowych:

    1)  Zamówiony towar dostarczany jest przez  wyspecjalizowane firmy spedycyjne lub przewoźników.
    2)  Zamówienia składane w dniu roboczym do godziny 12.00  przyjmowane są do realizacji w tym samym dniu. Zamówienia złożone w niedziele i święta przyjmowane są  do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dostawa towaru do kupującego planowania jest w następnym dniu roboczym. W  przypadku wskazania miejsca dostawy odległego od głównych szlaków komunikacyjnych dostawa może nastąpić dopiero w drugim dniu roboczym licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.
    3)  Na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka zamówienia z dostawą w sobotę, wiąże się to z dodatkową, ustalaną indywidualnie dopłatą.
   4)  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia  terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych, np.: blokady dróg, strajków przewoźników, katastrof, unieruchomienia  zakładu, itp.
  5)  W każdym przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje zamawiającego o przyczynach opóźnienia i terminie dostawy.
   6)  Zamówienia na wyroby nietypowe realizowane są według indywidualnych ustaleń. 3.  Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 

1.  W celu zabezpieczenia słusznego interesu stron Klien powinien dochować należytej staranności przy odbiorze towaru od przewoźnika sprawdzając ilość, wagę i stan opakowań, w których dostarczono towar. Stwierdziwszy uszkodzenia,  rozerwania  lub ubytki należy zgłosić ten fakt kurierowi  bądź przewoźnikowi raz w jego obecności potwierdzić ustalenia zapisem w protokole rozbieżności dostawy.

2.  Składając reklamację ilościową, jakościową lub wartościową. Klient powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedającego telefonicznie oraz potwierdzić ten fakt pisemnie lub faksem.

3.   Zależnie od zakresu reklamacji Klient zobowiązany jest:
     1) W przypadku reklamacji ilościowej sprawdzić i przeliczyć dostarczone opakowania zbiorcze w dniu dostawy lub najpóźniej w następnym oraz zgłosić nieprawidłowości w protokole reklamacyjnym podając:
         a) pełną nazwę Klienta,
         b) numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia,
         c) datę dostawy oraz numer listu przewozowego,
         d) stwierdzone niezgodności pomiędzy zamówieniem
             a dostawą lub rozbieżności w faktycznych dostawach i dokumentach,
         e) symbole  cyfrowe  i  literowe  etykiet  załączonych  do opakowań reklamowanych asortymentów wyrobów
     2) W przypadku reklamacji jakościowej należy sporządzić protokół niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia tego faktu podając:
         a) pełną nazwę Klienta,
         b) numer faktury (lub WZ) lub datę zakupu,
         c) stwierdzone w wyrobach zdaniem Klienta wady jakościowe wraz z krótkim ich opisem.
    3) W przypadku reklamacji wartościowej Klient powinien podać podstawę, na której opiera twierdzenie niezgodności cen, podając jednocześnie:
         a)  pełną nazwę kupującego, numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia,
         b)  stwierdzone niezgodności pomiędzy cenami wyrobów zamówionych, potwierdzonych i dostarczonych.

4. Sprzedawca zobowiązuje  się rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty wpłynięcia protokołu reklamacyjnego.

5.  W przypadku uznania reklamacji oraz domagania się dostawy wyrobów wolnych od wad, Klient zobowiązany jest do wydania sprzedawcy zareklamowanego asortymentu wyrobów i odbioru towaru wolnego od wad. W przypadku, gdy zwrócone wyroby zostały wycofane z produkcji, sprzedawca wystawi fakturę korygującą w cenach zakupu i dokona zwrotu należności na rachunek bankowy kupującego.

6.  Sprzedawca pokrywa koszty rozpatrzenia jedynie zasadnych reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niczuk  Metall-PL  Sp.  J.  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zamówienia.

2.  Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.