Menu kategorii

Kariera / Aktualne oferty pracy

<< cofnij

 

IkonaStanowiska
nieprodukcyjne
IkonaStanowiska
produkcyjne
 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niczuk Spółka Jawna, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.

  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Michał Cupiał, e-mail: iod@niczuk.pl

  3.  Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Niczuk Spółka Jawna.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.

  7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.