PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

Regulaminy i polityka prywatności.

Na tej stronie dowiesz się, w jaki sposób THALE przetwarza twoje dane osobowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest: THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej Niczuk Sp. j.), Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, dalej: Spółka.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@niczuk.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

1. Dane osobowe przetwarzamy:

1.1. Kiedy korzystacie Państwo z formularza kontaktowego

Korzystając z formularzy na stronach https://zamocowania.niczuk.pl/page/381/siedziba-i-obsluga-klienta lub https://przenosniki.niczuk.pl/page/7/kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Spółka dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

1.2. Kiedy realizujemy złożone zamówienia

W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

1.3. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

1.4. Prowadząc monitoring wizyjny

Spółka prowadzi monitoring wizyjny należących do Spółki budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc od daty nagrania.

1.5. Organizując lub współorganizując szkolenia branżowe

W przypadku, gdy są Państwo uczestnikami szkoleń organizowanych przez Spółkę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: iod@niczuk.pl o treści:

“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie Spółki.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

3. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej
  • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w celu organizacji szkoleń.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

4. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami RODO, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH THALE Sp. z o. o. Sp. k., Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszej Firmie.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

1) Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.

2) Jeśli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Firmę – dane będą przetwarzane do końca roku następującego po roku, w którym złożono dokumenty. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.

3) W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.

TEST OSOBOWOŚCI

Podczas niektórych naborów, Spółka przeprowadza test osobowości, co pozwala wybrać kandydata o predyspozycjach najbardziej pasujących do oferowanego stanowiska.

Udział w teście jest dobrowolny, a przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie wymaga udzielenia pisemnej zgody przez kandydata (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Odmowa udzielenia zgody lub jej wycofanie nie ma wpływu na proces rekrutacji ani na przetwarzanie danych jakiego dokonała Spółka przed jej wycofaniem.

Zgromadzone testy przechowywane są przez okres 6 miesięcy od dnia testu. Po tym czasie dane są niszczone.

Ze względów bezpieczeństwa Spółka dopuszcza wgląd w wykonane testy tylko w swojej siedzibie.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: rekrutacja@niczuk.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod@niczuk.pl.

Ceny i warunki płatności

1. Ceny towarów prezentowane w cenniku oraz w niniejszym Regulaminie są cenami netto, tj. bez podatku VAT loco magazyn sprzedawcy.
2. THALE Sp. z o.o. Sp. k. (właściciel marki NICZUK) zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Termin płatności wskazany jest na fakturze VAT.
4. Możliwe są następujące formy płatności:
a) za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,
b) przelewem – termin płatności ustalany jest indywidualnie.

Warunki dostawy

I Koszty dostawy realizowanej w kraju:
1.
Jeżeli wartość pojedynczego zamówienia przekracza 1900 zł netto*, sprzedawca dostarcza  zamówiony towar na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego.
*Nie dotyczy elementów powyżej 3 m.b.
2. W przypadku, gdy wartość netto jednorazowego zamówienia wynosi:
a) od 1001 zł do 1900 zł netto do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 41 zł netto,
b) do 1000 zł netto do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 46 zł netto.
3. W przypadku zamówień profili montażowych o długości powyżej 3 m doliczany jest  dodatkowy koszt transportu ustalany indywidualnie.
4. Koszty wysyłki ujęte są w odrębnej pozycji na fakturze VAT lub na wniosek kupującego mogą być doliczone do ceny towaru.

II Zasady realizacji zamówień krajowych:
1.
Zamówiony towar dostarczany jest przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne lub  przewoźników.
2. Zamówienia typowe składane w dniu roboczym do godziny 10:00 przyjmowane są do realizacji w tym samym dniu. Zamówienia złożone w niedziele i święta przyjmowane są do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dostawa towaru do kupującego planowania jest w następnym dniu roboczym. W przypadku  wskazania miejsca dostawy odległego od głównych szlaków komunikacyjnych dostawa może nastąpić dopiero w drugim dniu roboczym licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.
3. Na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka zamówienia z dostawą w sobotę, wiąże się to jednak z dodatkową, ustalaną indywidualnie dopłatą.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych, np.: blokady dróg, strajków przewoźników, katastrof, unieruchomienia zakładu, itp.
5. Zamówienia na wyroby nietypowe realizowane są według indywidualnych ustaleń.

III Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie:
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Zasady składania reklamacji ilościowych, jakościowych i wartościowych

1. W celu zabezpieczenia słusznego interesu stron Klient powinien dochować należytej  staranności przy odbiorze towaru od przewoźnika sprawdzając ilość, wagę i stan opakowań, w których dostarczono towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, rozerwania lub ubytku należy
zgłosić ten fakt kurierowi bądź przewoźnikowi oraz w jego obecności potwierdzić ustalenia zapisem w protokole rozbieżności dostawy. Brak protokołu rozbieżności dostawy uniemożliwia złożenie reklamacji ilościowej.
2. Składając reklamację ilościową, jakościową lub wartościową Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania dostawy, powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedającego telefonicznie oraz potwierdzić ten fakt pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Zależnie od zakresu reklamacji Klient zobowiązany jest:

W przypadku reklamacji ilościowej sprawdzić i przeliczyć dostarczone opakowania zbiorcze oraz zgłosić nieprawidłowości w protokole reklamacyjnym podając:
a) pełną nazwę Klienta,
b) numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia,
c) datę dostawy oraz numer listu przewozowego,
d) stwierdzone niezgodności pomiędzy zamówieniem a dostawą lub rozbieżności w faktycznych dostawach i dokumentach,
e) symbole cyfrowe i literowe etykiet załączonych do opakowań reklamowanych asortymentów wyrobów.

W przypadku reklamacji jakościowej należy sporządzić protokół reklamacyjny podając:
a) pełną nazwę Klienta,
b) numer faktury (lub WZ) lub datę zakupu,
c) stwierdzone w wyrobach zdaniem Klienta wady jakościowe wraz z krótkim ich opisem lub zdjęciami dokumentującymi wskazane nieprawidłowości.

W przypadku reklamacji wartościowej Klient powinien podać podstawę, na której opiera twierdzenie niezgodności cen, podając jednocześnie:
a) pełną nazwę kupującego,
b) numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia,
c) stwierdzone niezgodności pomiędzy cenami wyrobów zamówionych, potwierdzonych i dostarczonych.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty wpłynięcia protokołu reklamacyjnego.
5. W przypadku uznania reklamacji oraz domagania się dostawy wyrobów wolnych od wad, Klient zobowiązany jest do wydania sprzedawcy zareklamowanego asortymentu wyrobów i odbioru towaru wolnego od wad. W przypadku, gdy zwrócone wyroby zostały wycofane z produkcji, sprzedawca wystawi fakturę korygującą w cenach zakupu i dokona zwrotu należności na  rachunek bankowy kupującego.
6. Sprzedawca pokrywa koszty rozpatrzenia jedynie zasadnych reklamacji.
7. Zasady składania reklamacji przez konsumentów regulują zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Zasady zwrotu towaru pełnowartościowego

1. Towar pełnowartościowy co do zasady nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku indywidualnych ustaleń z Klientem firma THALE Sp. z o.o. Sp. k. dokonuje przyjęcia zwrotu towaru pełnowartościowego za dokonaniem opłaty manipulacyjnej związanej z obsługą w/w zwrotu.
3. Zwrotowi podlega jedynie towar w oryginalnym, pełnym opakowaniu, które nie może być zniszczone, uszkodzone z nienaruszoną etykietą. Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony oraz nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar musi występować w aktualnej ofercie
THALE Sp. z o.o. Sp. k. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zwracającego.
4. Wysokość opłaty manipulacyjnej jest ustalana indywidualnie z Klientem, który wyraził chęć dokonania zwrotu ujętego w pkt 2. i jest zależna od ilości zwracanego towaru.
5. Klient, wyrażając chęć zwrotu towaru pełnowartościowego zobowiązany jest przygotować dokument zawierający:
• dane Klienta,
• NR WZ bądź nr faktury sprzedaży,
• ilość zwracanego towaru.
6. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej na w/w towar.
7. Sprzedawca wystawi fakturę obciążeniową na kwotę ustalonej opłaty manipulacyjnej niezależnie od wystawienia faktury korekty ujętej w pkt. 6.

Postanowienia końcowe

1. THALE Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zamówienia w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznać się z ich treścią.
2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

Dowiedz się więcej o marce Niczuk.

Zobacz naszą prezentację wizerunkową lub pobierz katalog produktowy.

Zarejestruj się

Zaloguj się

Przypomnij mi hasło

Wyślij przypomnienie
Zapytaj doradcę
Zapytaj doradcę
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość