NICZUK PRESS PHOTO - 3 Edycja Konkursu Fotograficznego

Lista aktualności << cofnij

Nowa odsłona konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO

Jeżeli lubisz fotografować i patrzeć na rzeczywistość w mniej oczywisty sposób a produkty Niczuk i instalacje z nich stworzone są dla Ciebie nie tylko zaawansowanymi funkcjonalnie i technicznie obiektami, to NICZUK PRESS PHOTO jest dla Ciebie!

Zasady są bardzo proste:
1. Zrób zdjęcie na którym będzie widoczny produkt Niczuk Metall-PL w praktycznym zastosowaniu.
2. W opisie zdjęcia wpisz nazwę produktu.
3. Termin nadsyłania zdjęć - 16 sierpnia - 16 września 2017 r. na adres marketing@niczuk.pl.
4. Każdy uczestnik może wysłać max. 3 zdjęcia.
5. Ogłoszenie wyników - 30 września 2017 r.

Do wygrania są:
I miejsce - OVERMAXX Bee Drone 7.1 z Kamerą HD

II miejsce - Dalmierz Leica Disto D210

III miejsce - Rejestrator Kamera XBLITZ BIRD FULL HD kąt 170°

 

 

Regulamin konkursu Niczuk Press Photo
 

&1

Postanowienia ogólne:

 1. W celu promocji marki Niczuk Metall-PL, organizuje się konkurs „Niczuk Press Photo”, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora wskazanego w ust. 3.
 3. Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem Konkursu i dystrybucją nagród odpowiada Niczuk Metall-PL Sp. j. (Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, NIP: 739 000 05 59) działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029495 (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs będzie przebiegał w terminie od 16.08.2017r. do 16.09.2017r.
 5. Do Konkursu będą zakwalifikowane zgłoszenia, które wpłyną na elektroniczny adres: marketing@niczuk.pl w okresie trwania Konkursu.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 30.09.2017r.
 7. Laureaci zostaną zawiadomienie o wynikach Konkursu droga elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Nagrody będą wysyłane po upływie terminu na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, o których mowa w &4 ust. 10. Jeśli laureat nie prześle danych adresowych do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, jego prawo do nagrody wygasa.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do wglądu na stronie internetowej www.niczuk.pl. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 10. Regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 11. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.niczuk.pl i w siedzibie Organizatora.

 

&2

Zasady ogólne Konkursu:

 1. Z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może byś każdy internauta posiadający adres mailowy z wyjątkami zaznaczonymi w ust. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.
 3. Aby wziąć w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 16.08.2017r. do 16.09.2017r. przesłać zdjęcie na adres mailowy: marketing@niczuk.pl, na którym widoczne będą produkty marki Niczuk Metall-PL w zastosowaniu z informacją o nazwie wykorzystywanego produktu w tytule zdjęcia. Przesłany w taki sposób materiał określony w &2 ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie (dale: „Zgłoszenie”).
 4. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie od 16.08.2017r. do 16.09.2017r. (do godziny 23.59.59). O zachowaniu terminu nadesłania Zgłoszenia decyduje data i godzina odnotowana przez serwer, na który wpływać będą Zgłoszenia w Konkursie.
 5. Zgłoszenia niekompletne, w tym niezawierające wszystkich elementów wskazanych w &2 ust. 3 nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeden Uczestnik może nadesłać w Konkursie maksymalnie trzy zdjęcia.
 7. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że jest autorem zdjęcia, posiada do niego autorskie prawa majątkowe oraz nie narusza praw osób trzecich.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że pod warunkiem uznania go za laureata Konkursu pozwala na opublikowanie materiałów przez Niczuk Metall-PL Sp. j.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i przedmioty.
 11. Zgłaszając zdjęcie w ramach Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i zamieszczenia informacji o autorze zdjęcia w sposób określony w &4 ust.1 – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 12. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianiu.

 

&3

 1. Przystąpienie i uczestnictwo w Konkursie:
 1. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zdjęcia z zastosowaniem produktów Niczuk Metall-PL i podanie nazwy asortymentu w tytule zdjęcia
 2. Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie za pośrednictwem maila na dres: marketing@niczuk.pl
 1. Dodanie zdjęcia jest równoznaczne ze zgodą na jego publiczne udostępnienie i przekazanie praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęcia w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego materiału – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu, np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego;

- oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Organizator nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczane przez użytkowników na stronie www. Konkursu, jak również za roszczenia osób trzecich poniesione w związku ze zgłoszeniem przez Uczestnika nieoryginalnego zdjęcia, nie będącego jego autorstwa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji od strony formalnej nadesłanych materiałów. W szczególności Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu w razie stwierdzenia, że nie jest autorem zgłoszonego zdjęcia lub nie ma pisemnej zgody autora.

 

&4

Nagrody oraz tryb wyłaniania zwycięzców w Konkursie:

 1. W konkursie przyznawane są nagrody:

I miejsce – dron Overmax X Bee Drone 7.1

II miejsce – dalmierz Leica Disto D210

III miejsce – rejestrator kamera XBlitz Bird Full HD kąt 170

Laureaci są wybierani w drodze głosowania przez czteroosobowe jury firmy Niczuk Metal-PL. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji oddanych głosów.

 1. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodzie (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w materiałach opublikowanych przez Organizatora wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora Konkursu związane z nagrodami ograniczają się do zapewnienia dostawy Nagrody na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nagrody.
 3. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia nagrody lub niezgodności jakościowej przesyłki ze złożonym zamówieniem Uczestnik powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt przedstawicielowi firmy wydającemu Nagrodę lub pracownikowi firmy kurierskiej.
 4. W przypadku odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej powinien być sporządzony protokół szkody.
 5. Nagroda przekazana jest na koszt Organizatora.
 6. Adres wskazany do wysyłki nagród musi dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niemożności doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będą one wynikały ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieścisłe informacje dotyczące Konkursu, które mogą być udzielna przez osoby trzecie.
 9. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 10. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja konkursu”.
 11. Reklamacja powinna zawierać imię , nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.
 12. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia.
 13. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 14. Zgłoszenie zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu będą automatycznie dyskwalifikowane przez Organizatora, bez przesyłania informacji do Uczestnika.
 15. W przypadku nagrody przyznanej osobie fizycznej o wartości powyżej 760 zł podatek należny do Urzędu Skarbowego naliczy i odprowadzi Organizator Programu.

&5

Inne postanowienia:

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małego zainteresowania konkursem.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących Konkursu, a w nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowane sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza roszczeniem laureata o wydanie nagrody.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.08.2017r.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Konkursu.